1. ข้อมูลสถานศึกษา

ถ่ายเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 | รูปหมู่นักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค ดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 3 ปี มีประเภทวิชาและสาขาวิชาดังต่อไปนี้

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  1. สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

  1. สาขางานตลาด
  2. สาขางานการบัญชี
  3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รัชญา: “ คุณธรรมดี วิชาการเด่น เน้นทักษะ ”

ความหมาย: คุณธรรมดี มุ่งเน้นในเรื่องหลักของความดีงาม, วิชาการเด่น เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชานั้นๆ, เน้นทักษะ เน้นฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพ จนมีความชำนาญในการปฏิบัติ สามารถ

อัตลักษณ์: ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์: อาชีวศึกษาควบคู่ศาสนาอิสลาม