9. ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม

ผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

สภาพเศรษฐกิจ: ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (คิดเป็นร้อยละ) 41.06 นับถือศาสนาอิสลาม 100% ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี 75,000 บาท จำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน

สภาพสังคม: วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค เป็นสถานศึกษาที่รับนักเรียนประจำ 100% บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ฝายน้ำล้นบ้านตาล บริเวณที่พักกับโรงเรียนมีถนนตัดผ่านเรียกว่าถนนตาล – สวนพล สำหรับบริเวณที่พักนักเรียนชายจัดแบ่งเป็นเขตหมู่บ้านจำลองและหอพัก โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอีหม่าม กรรมการ และสมาชิก สำหรับนักเรียนหญิงอาศัยอยู่ในหอพักจำนวน 3 หลัง จำนวน 225 ห้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างหอพักโดย เช็คอัลดัรวิช และในปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างหอพักให้กับนักเรียนชายอีก 3 หลัง จำนวน 225 ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ใช้สถานที่ของท่าน มามาฮัจยะห์ซอฟียะห์ พิศสุวรรณ และ ท่านฮัจยีอับดุลรอหีม พิศสุวรรณ


ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา (v-cop)