ความเป็นมาของวิทยาลัยฯ

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 (2546) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการตลาด, สาขาการบัญชี, สาขาคอมพิวเตอร์ ต่อมา ได้เริ่มเปิดสอนในสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม เมื่อปีพุทธศักราช 2550 ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550

วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บนที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ โดยมีนายพงษ์ศิลป์ พิศสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางมาอีมะห์ ยีซัน เป็นผู้จัดการ และนายเสวก พิศสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ