2. ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายพงษ์ศิลป์ พิศสุวรรณ (ผู้รับใบอนุญาต)

นางมาอีมะห์ ยีซัน (ผู้จัดการ)

นายเสวก พิศสุวรรณ์ (ผู้อำนวยการ)

นายอุดมศักดิ์ มะมีน (รองผู้อำนวยการ)

ประเภทอุตสาหกรรม

 1. นายเอ็มหร่อน บุญมาก
 2. นายพิสิทธิ์ วิลาทอง
 3. นายจรัส จันทร์ลัภ
 4. นายอาชีพ แสวงดิษฐ์

ประเภทพณิชยกรรม

 1. นางสาวซัลมา ผันแปร
 2. นางสาวสุภาวิณี โต๊ะร๊ะ
 3. นางสาวทันญารัตน์ บุญมาเลิศ
 4. นางสาวนันทิพร เล่ทองคำ
 5. นายสุรินทร์ ราทนาพงศ์
 6. นายประสิทธิ์ กันติชล

ประเภทเจ้าหน้าที่

 1. นางสาวสุจารีย์ คงทน

ประเภทสามัญ

 1. นางสาวสุณี สายชลเชี่ยว
 2. นางสาวสุวรรณี คำวิจิตร
 3. นางสาวอุไร คลองวิธี
 4. นางสาววนิดา ศาสนมิตร
 5. นางสาวกนกวรรณ กายแก้ว
 6. นางสาวสลิลดา บุตรเหล่
 7. นางสาวสุกัญญา หมินหมัน
 8. นายวุฒิชัย คตเชลรัตน์