ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ถ่ายเมื่อ วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 | ฝ่ายบริหารทรัพยากร

อ.เอ็มหร่อน บุญมาก

หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร

อ.ทันญารัตน์ บุญมาเลิศ
  • งานบริการทั่วไป
  • งานการเงิน
อ.สุณี สายชลเชี่ยว
  • งานบุคลากร
อ.ซัลมา ผันแปร
  • งานการบัญชี
อ.สุภาวิณี โต๊ะร๊ะ
  • งานพัสดุ
อ.อาชีพ แสวงดิษฐ์
  • งานอาคารสถานที่
อ.สุวรรณี คำวิจิตร
  • งานทะเบียน
อ.นันทิพร เล่ทองคำ
  • งานประชาสัมพันธ์