ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ถ่ายเมื่อ วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 | ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

อ.วุฒิชัย คตเชลรัตน์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หัวหน้าฝ่าย

  • งานกิจกรรมนักศึกษา
อ.นันทิพร เล่ทองคำ
  • งานครูที่ปรึกษา
  • งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
อ.จรัส จันทร์ลัภ
  • งานปกครอง
อ.ทันญารัตน์ บุญมาเลิศ
  • งานสวัสดิการนักเรียน
อ.สุภาวิณี โต๊ะร๊ะ
  • งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน