ฝ่ายวิชาการ

ถ่ายเมื่อ วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 | ฝ่ายวิชาการ

อ.พิสิทธิ์ วิลาทอง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  • งานแผนกวิชา
อ.อุไร คลองวิธี
  • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  • งานวิทยบริการและห้องสมุด
อ.สุวรรณี คำวิจิตร
  • งานวัดผลและประเมินผล
อ.เอ็มหร่อน บุญมาก
  • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อ.ฮูมัยดี้ เบญจสมิทธิ์
  • งานสื่อการเรียนการสอน
อ.ประสิทธิ์ กันติชล
  • งานสื่อการเรียนการสอน