ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ถ่ายเมื่อ วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

อ.สุรินทร์ ราทนาพงศ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

อ.ซัลมา ผันแปร
  • งานวางแผนและงบประมาณ
อ.วาริส ยีซัน
  • งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
อ.เอ็มหร่อน บุญมาก
  • งานความร่วมมือ
  • งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
อ.อุไร คลองวิธี
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ.ทันญารัตน์ บุญมาเลิศ
  • งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ