โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยฯ

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค | ถ่ายเมื่อ วันพุทธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อ.เสวก พิศสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ

อ.อุดมศักดิ์ มะหมีน

รองผู้อำนวยการ

อ.เอ็มหร่อน บุญมาก
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
อ.สุรินทร์ ราทนาพงศ์
 • หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อ.วุฒิชัย คตเชลรัตน์
 • หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 • งานกิจกรรมนักศึกษา
อ.พิสิทธิ์ วิลาทอง
 • หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 • งานแผนกวิชาการ
อ.ทันญารัตน์ บุญมาเลิศ
 • งานบริการทั่วไป
 • งานการเงิน
อ.ซัลมา ผันแปร
 • งานวางแผนและงบประมาณ
อ.นันทิพร เล่ทองคำ
 • งานครูที่ปรึกษา
 • งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
อ.อุไร คลองวิธี
 • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 • งานวิทยบริการและห้องสมุด
อ.สุณี สายชลเชี่ยว
 • งานบุคลากร
อ.วาริส ยีซัน
 • งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
อ.จรัส จันทร์ลัภ
 • งานปกครอง
อ.สุวรรณี คำวิจิตร
 • งานวัดผลและประเมินผล
อ.ซัลมา ผันแปร
 • งานการบัญชี
อ.เอ็มหร่อน บุญมาก
 • งานความร่วมมือ
 • งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
อ.ทันญารัตน์ บุญมาเลิศ
 • งานสวัสดิการนักเรียน
อ.เอ็มหร่อน บุญมาก
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อ.สุภาวิณี โต๊ะร๊ะ
 • งานพัสดุ
อ.อุไร คลองวิธี
 • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ.สุภาวิณี โต๊ะร๊ะ
 • งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
อ.ฮูมัยดี้ เบญจสมิทธิ์
 • งานสื่อการเรียนการสอน
อ.อาชีพ แสวงดิษฐ์
 • งานอาคารสถานที่
อ.ทันญารัตน์ บุญมาเลิศ
 • งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
อ.ประสิทธิ์ กันติชล
 • งานสื่อการเรียนการสอน
อ.สุวรรณี คำวิจิตร
 • งานทะเบียน
อ.นันทิพร เล่ทองคำ
 • งานประชาสัมพันธ์