พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีมายังนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ได้รับทุนนักเรียนดีเด่นประพฤติดีจากทางโรงเรียนประทีปศาสน์และวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค (ปอเนาะบ้านตาล)

วันพุทธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนประทีปศาสน์และวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค (ปอเนาะบ้านตาล) มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนที่ผ่านการประเมินด้านต่างๆ ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อับดุลเลาะห์ สายวารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

โดยโรงเรียนได้จัดแบ่งโควต้าทุนดังกล่าวให้กับนักเรียนของทางโรงเรียนและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในเทอมการศึกษาแรกของปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนจะทำการมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 650,768 บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)