เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทคจัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) มาให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากร

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ครูและบุคลากรประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมรับโอวาทจากอาจารย์ เสวก พิศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน