คณะกรรมการ อวท. วปศ.ป. เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ เสวก พิศสุวรรณ์ ผอ. วิทยาลัย อาจารย์ อุดมศักดิ์ มะหมีน รอง ผอ. วิทยาลัย อาจารย์ วุฒิชัย คตเชลรัตน์ ครูที่ปรึกษา อวท. และ คณะกรรมการ อวท. หน่วย วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่องการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และกิจกรรมเลือกคณะกรรมการ อวท. อศจ. นศ. ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช