ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 อ.เสวก พิศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อ.อุดมศักดิ์ มะหมีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย และ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ที่ให้เกียติมานิเทศ และให้แนวทางการดำเนินงาน อวท. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินในขั้นต่อไป