โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อวท. หน่วย วปศ.ป.

วันที่ 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะทำงาน อวท. หน่วย วปศ.ป. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำแก่นักเรียน โดยมีคณะทำงาน อวท. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ ตลอดช่วงเวลาดำเนินโครงการยังมีกิจกรรมเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ กิจกรรมสร้างความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคม