ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทคที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2563

 • สหพล หอมรสกล้า วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ไฟฟ้ากำลัง
 • วรรชนะ แตงโม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ไฟฟ้ากำลัง
 • นัทพงศ์ ขนาดผล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ไฟฟ้ากำลัง
 • วรรธก รู้รัก วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ไฟฟ้ากำลัง
 • วุฒินันท์ ไก่แก้ว วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ไฟฟ้ากำลัง
 • เอกรินทร์ นิลงาม วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ การเดินเรือ (พาณิชย์ นาวี)
 • นวัฒกรณ์ ศรีสะอาด มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ภูมินทร์ ตำราเรียง มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
 • วาริส โต๊ะเตบ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ไฟฟ้ากำลัง
 • รอมฎอน ทองคำ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ไฟฟ้ากำลัง
 • ภูธเนศ ใบระหมาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะบริหารการเงิน
 • กฤษฎา แสงศรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เฉลิมวุฒิ หลงสลำ มหาวิทยาลัยศรีประทุม คณะนิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อสารออนไลน์
 • ยาซีน กิจจารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตพันธ์
 • ตัสนีม สมาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • อลงกรณ์ หัวแหลม มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ
 • กรวิช เตะเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ
 • การิน มรจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ
 • นาอีม เศรษฐพัชรปรีดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ
 • รอมฎอน หัวแหลม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดนัย เมทนีดลกิจ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ณัฐวุฒิ หรี่เด็น วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ศวิตา โต๊ะยะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) คณะวิทยาการสื่อสาร นวัตกรรมออกแบบ
 • ศรีสุดา ร่าหมาน วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • นุรีซาน เหมหา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • วรรณรดา สุนธารักษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบัญชี
 • ณัชชา บุญมาเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ปวส. การบัญชี
 • ศิโรรัตน์ ภิญโญ วิทยาลัยพณิชยการหาดใหญ่ การบัญชี
 • นัสรี คชสวัสดิ์ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย