มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน (กลุ่มภาคใต้)

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค นำโดย อ. เสวก พิศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (กลุ่มภาคใต้) โดยการแข่งขันในครั้งนี้วิทยาลัยได้รับ 3 เหรียญทอง, 4 เหรียญเงิน, 7 เหรียญทองแดง, และ 3 รางวัลชมเชย

ที่ชื่อสกุลวิชาระดับคะแนนเหรีญ
1นางสาว วรรณรดา เถาร์จันทร์ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.98ทอง
2นาย ซัลมาน บินดุเหล็มทักษะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมปวช.93ทอง
3นาย ยุสรี สงวนไถทักษะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมปวช.93ทอง
4นาย อภิสิทธิ์ หวังสาสุขทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารปวช.88เงิน
5นาย วีรวัฒน์ โต๊ะเด็นทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารปวช.85เงิน
6นางสาว ศรีสุดา ร่าหมานทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.85เงิน
7นาย อัลวาร์ หยีเหยงทักษะการสร้างเว็บไซต์ปวช.82เงิน
8นาย รัยหาล ใบตะเหทักษะโปรแกรมกราฟิกปวช.78ทองแดง
9นาย วั้ลฟารุก ประกายวัลทักษะการสร้างเว็บไซต์ปวช.75ทองแดง
10นางสาว นูรีซาน เหมหาทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.73ทองแดง
11นาย อลงกรณ์ หัวแหลมทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ปวช.72ทองแดง
12นางสาว ตัสนีม สมานทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ปวช.72ทองแดง
13นางสาว ศวิตา โต๊ะยะเลทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ปวช.70ทองแดง
14นาย ภัทรพงษ์ พลีตาทักษะโปรแกรมฐานข้อมูลปวช.70ทองแดง
15นางสาว ดาราณี หนูแดงทักษะเทคนิคการนำเสนอการขายปวช.63ชมเชย
16นาย ภูวนัย ก๊กใหญ่ทักษะเทคนิคการนำเสนอการขายปวช.63ชมเชย
17นางสาว พนิดา คนึงการทักษะเทคนิคการนำเสนอการขายปวช.63ชมเชย

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน (กลุ่มภาคใต้) เมื่อวันที่ …