ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกงานนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2563 อาจารย์ เสวก พิศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ ​อุดมศักดิ์ มะหมีน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทคจัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ อับดุลเลาะห์ สายวารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและผู้ปกครอง และ คุณสุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ ผู้ประกอบการจากร้าน “เก่งคอมพิวเตอร์” ร่วมเสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกงาน” เพื่อเป็นแนวทางแก่นักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ตลอดช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 62/63