กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาโครงการระดับชั้น ปวช. 3 ปี ‘62

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาโครงการของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยจัดให้มีการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์และชิ้นงานยอดเยี่ยมตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังตัดสินใจศึกษาต่อได้เรียนรู้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเรียนสายอาชีพ