ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

โดย ICDL Thailand จัดทำโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) “หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้นสำหรับกำลังคนยุคใหม่ (ICDL Workforce Basics)” ในช่วงปิดภาคเรียน
ระยะเวลาการเรียนรู้ออนไลน์ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ให้นักเรียน นักศึกษาในสังกัด (ทุกระดับการศึกษา) ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2563 โดย ICDL Thailand จะจัดส่ง Usename และ Password ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทาง email รายบุคคล

ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษา สามารถเข้าสู่ระบบการพัฒนาออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ICDL Workforce Basics คืออะไร ?

ICDL Workforce Basics วุฒิบัตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะรู้และสามารถใช้งานได้นั้น แม้จะเป็นสมรรถนะที่พื้นฐานที่ดูเหมือนไม่จำเป็น แต่หากทุกคนได้เข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานโดยรวมได้อย่างมาก ลดเวลาในการทำงาน ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น สามารถต่อยอดผลงานและเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุด

ICDL Workforce Basics เป็นหลักสูตรวุฒิบัตร ICDL ที่ตรงกับมาตรฐานคุณวุฒิสมรรถนะทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานระดับ 1 และ 2 ที่กำหนดไว้โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อย่างครบถ้วนและใช้ในโครงการประเมินด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของสำนักงาน ก.พ. โดยผู้สอบผ่านการประเมินจะได้รับวุฒิบัตรร่วมระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ ICDL Foundation

ICDL Workforce Basics (ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน)

ประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่

1. ICDL Computer & Online Basics:

Computer Basics
Online Basics

2. ICDL Application Basics:

Word Processing Basics
Spreadsheet Basics
Presentation Basics

นักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ (รอบสอง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICDL (Workforce Basics) ได้ที่นี่