กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปวช.1 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายวุฒิชัย คตเชลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผอ. อาจารย์เสวก พิศสุวรรณ์ และ รอง ผอ. อาจารย์อุดมศักดิ์ มะหมีน ร่วมเป็นประธานและกล่าวให้โอวสแก่นักเรียน กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับนักเรียนใหม่โดยตรง เช่น การวัดผลประเมินผลของฝ่ายวิชาการ การฝึกงาน และการประเมินหลังจบหลักสูตร