อบรมการเขียนแผนธุรกิจ แก่สมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ วปศ.ป.

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ โดยเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อ.เบญจรง วรรณมาศ, อ.นิสารัตน์ สอดจิตร, และ อ.นภาพร สังข์ทอง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้แก่สมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ วปศ.ป. จำนวน 148 คน ณ อาคารหอสมุด โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล)