นักเรียน วปศ.ป. ระดับชั้นปีที่ 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง เข้ารับทุนการศึกษา

เมื่อ วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 อ.เอ็มหร่อน บุญมาก หัวหน้างานทวิภาคี นำ นายสากิรีน เต็มซ้อ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์