โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 อ.เอ็มหร่อน บุญมาก หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ วปศ.ป. จัดโครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ มีนักเรียนเข้าร่วมส่งแผนธุรกิจทั้งหมด 12 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคคลภายนอกให้เกียรติเป็นกรรมการในการตัดสินสองท่าน คือ อ.อนันต์ แสวงดิษฐ์ จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช และ นายธนาวุฒิ ธราพรสกุลวงศ์ จาก ธนาคารออมสิน

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่