โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท. ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค นายเสวกพิศสุวรรณ์ ครูที่ปรึกษา อวท. นายวุฒิชัย คตเชลรัตน์ และครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ให้ความรู้และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน อวท. ประจำปีการศึกษา 2566