กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีมายังนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ได้รับทุนนักเรียนดีเด่นประพฤติดีจากทางโรงเรียนประทีปศาสน์และวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค (ปอเนาะบ้านตาล) อ่านเพิ่มเติม พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครอง ปวช. 1-3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนประทีปศาสน์และโรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียด แก่ผู้ปกครอง อ่านเพิ่มเติม ประชุมผู้ปกครอง ปวช. 1-3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเรียนรู้ภาษามลายูกับครูฝึกสอนมาเลเซีย

บ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ครูฝึกงานจากประเทศมาเลเซียจัดคลาสเรียนภาษามลายูให้แก่นักเรียนที่สนใจ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมในฐานต่างๆ อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมเรียนรู้ภาษามลายูกับครูฝึกสอนมาเลเซีย