โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อวท. หน่วย วปศ.ป.

คณะทำงาน อวท. หน่วย วปศ.ป. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำแก่นักเรียน โดยมีคณะทำงาน อวท. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อ่านเพิ่มเติม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อวท. หน่วย วปศ.ป.

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 อ.เสวก พิศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อ.อุดมศักดิ์ มะหมีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย และ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค อ่านเพิ่มเติม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการ อวท. วปศ.ป. เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ เสวก พิศสุวรรณ์ ผอ. วิทยาลัย อาจารย์ อุดมศักดิ์ มะหมีน รอง ผอ. วิทยาลัย อาจารย์ วุฒิชัย คตเชญรัตน์ ครูที่ปรึกษา อวท. และ คณะกรรมการ​ อวท. หน่วย​ วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค​ เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย​ อ่านเพิ่มเติม คณะกรรมการ อวท. วปศ.ป. เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทคจัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน อ่านเพิ่มเติม เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สพธอ. จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 โดยในส่วนของคำถามพิเศษประจำปีนี้มุ่งเน้นสำรวจเรื่องความรู้ความเข้าใจในดิจิทัลไอดี อ่านเพิ่มเติม สพธอ. จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562