ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จซึ่งผ่านการอบรมจากศูนย์บ่มเพาะ วปศ.ป.

น.ส.วรรณนิสา โบบทอง จบสาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2564 ประกอบธุรกิจขา … อ่านเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จซึ่งผ่านการอบรมจากศูนย์บ่มเพาะ วปศ.ป.