7. ข้อมูลสถานที่

เส้นทางการเดินทางมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค

ข้อมูลสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของสถาบัน

ที่ตั้ง: 166 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
พื้นที่ติดต่อ: ทิศเหนือ จด ถนนลานสกา – จันดี, ทิศใต้ จด ที่ดินเอกชน (สวนมังคุด), ทิศตะวันออก จด ที่ดินเอกชน, ทิศตะวันตก จด ที่ดินเอกชน
ขนาดพื้นที่: 5 ไร่
สภาพทั่วไป: โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๖ (๒๕๔๖) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการตลาด, สาขาการบัญชี, สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๖๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บนที่ดินเนื้อที่ ๕ ไร่ โดยมีนายพงษ์ศิลป์ พิศสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางมาอีมะห์ ยีซัน เป็นผู้จัดการ และนายเสวก พิศสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ